Främja vård och uppfostran av barn

 • Främja vård och uppfostran av barn

  Ändamålet att främja vård och uppfostran av barn var tidigare inriktat på att stödja barns grundläggande behov av mat, tak över huvudet och daglig tillsyn. Numera innefattas de flesta ideella verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. 

  Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som tillgodoser barns och ungdomars utveckling i kroppsligt, intellektuellt och socialt avseende, men också verksamheter som ger tillfälle till lek och lärande, samvaro och avkoppling kan komma ifråga för bidrag. Som exempel kan nämnas idrottslig, kulturell, politisk och religiös barn- och ungdomsverksamhet liksom verksamheter för funktionshindrade, sjuka eller socialt utsatta barn. Även förebyggande arbete mot olika former av missbruk kan bli föremål för bidrag.

  (Källa: Aamisepp m.fl. Stiftelsehandboken, 3:e uppl. 2019 s. 45)

  Perskarmen

  Perskarmen

  Vem kan ansöka om bidrag?

  Verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar under 18 år kan ansöka om bidrag. I vissa fall kan även ungdomar upp till 21 år omfattas. En bedömning görs i varje enskilt fall.

  Verksamheten måste vända sig till en grupp av personer. En ansökan från en enskild som önskar bidrag till sin egen eller till en familjemedlems verksamhet kommer därför inte att bifallas.

  Upplysningsvis kan också nämnas att förskole- och fritidshemsverksamhet inte kan erhålla bidrag från stiftelsen eftersom den verksamheten inte bedöms som allmännyttig i skattesammanhang.

  Hur ansöker man?

  Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska lämnas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan göras direkt online, eller så kan ansökningsblanketten skrivas ut och postas som brev tillsammans med eventuella bilagor.

  Observera att ansökan måste göras i god tid innan den aktuella aktiviteten eller arrangemanget ska genomföras. Styrelsen beslutar om bidrag vid fyra tillfällen om året och bidrag ges inte till aktiviteter eller arrangemang som genomförts.

  Perskarmen

  Hur behandlas ansökan?

  När din ansökan kommit in till stiftelsen kontrollerar vi att den faller inom ändamålet. Därefter registreras den. Om din ansökan inte faller inom ändamålet raderar vi den eller returnerar den till dig.

  Därefter påbörjar vi en beredning. I detta skede kan vi komma att begära in kompletterande handlingar och/eller upplysningar.

  Efter beredningen behandlas din ansökan av Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten. Arbetsgruppen tillstyrker eller avstyrker din ansökan och överlämnar ärendet till styrelsen.

  Styrelsen fattar beslut i denna typ av ärenden fyra gånger per år. Om din ansökan beviljas underrättas du om detta och kort därefter betalas bidraget ut. Om din ansökan avslås underrättas du om det och dina ansökningshandlingar raderas eller returneras. 

  Om du erhållit bidrag ska du inom 12 månader lämna en redogörelse för hur de beviljade medlen har använts. Om någon redogörelse inte lämnas kan du bli tvungen att betala tillbaka beloppet.