Organisation

 • Stiftelsens organisation

  Stiftelsens verksamhet styrs av stiftelseförordnandet - stadgarna. (.pdf)

  Styrelsen ansvarar för att stiftelsens egendom är placerad på ett betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning (kapitalförvaltningen) samt beslutar om utdelning till destinatärkretsen (fullföljdsverksamheten). Kapitalförvaltningen och fullföljdsverksamheten handläggs operativt av arbetsgrupper.

  Styrelseuppdragen gäller under en mandattid av tre år. Den aktuella styrelsen består av:

   

  Bo Hjalmarsson, ordförande

  Agneta Lundgren, ledamot

  bo-hjalmarsson

  agneta-lundgren

  Bo är född 1957. Han är advokat och verksam som Senior Advisor vid Advokatfirman Delphi. Bo verkade som rådgivare till Per Skårman redan på 1990-talet och har varit verksam i stiftelsen sedan dess bildande. Bo arbetar med flera stiftelser som rådgivare, styrelseledamot och ledamot i arbetsgrupper för kapitalförvaltning

  Agneta är född 1956. Hon är f.d. kanslichef hos Riksdagens ombudsmän (JO). Agneta är domarutbildad och har tidigare arbetat med lagstiftningsfrågor i Justitiedepartementet. Under senare år har hon arbetat hos JO med såväl tillsynsfrågor som personal- och ekonomiadministrativa frågor. Agneta har varit styrelseledamot sedan år 2020.

   

   

  Håkan Brodin, ledamot 

  Theddo Rother-Schirren, ledamot

  håkan-brodin

  teddo-rother

  Håkan är född 1967. Han är civilekonom och jobbar med kapitalförvaltning för institutioner och har mer än 20 års erfarenhet inom området. Håkan sitter även med i flera styrelser på fastighetsbolag samt skogsbolag och har varit styrelseledamot i stiftelsen sedan 2022

  Theddo är född 1954. Han är advokat och lektor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han driver tillsammans med Anne Rother-Schirren Advokatfirman Rother-Schirren sedan 1986. Theddo var boutredningsman i dödsboet efter Per Skårman. Theddo har varit verksam i flera stiftelser som styrelseledamot och har även verkat som rådgivare vid stiftelsebildningar.

   

   

   


  Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten (AF)

  Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten bereder ansökningar om bidrag, lämnar förslag till beslut till styrelsen, verkställer de beslut som styrelsen fattat och följer upp lämnade bidrag. I de fall Föreningen FVO (se nedan) berett ett ärende som rör bidrag till ekonomiskt behövande fattar arbetsgruppen beslut i ärendet med stöd av delegation från styrelsen.

  Arbetsgruppen handlägger också ungdomsidrottsledarstipendiet.

  Arbetsgruppen består av Agneta Lundgren och Theddo Rother-Schirren

   

  Arbetsgruppen för Kapitalförvaltning (AK)

  Arbetsgruppen för Kapitalförvaltning bereder och handlägger förvaltningen av stiftelsens kapital.

  Arbetsgruppen består av Bo Hjalmarsson och Theddo Rother-Schirren.

   

  Administration m.m.

  Stiftelsens administration handhas av konsulter.

  Föreningen FVO bistår stiftelsen inom ändamålet hjälpverksamhet bland behövande med hantering av ansökningar, beredning av ärenden samt för verkställighet av betalningar vid beviljande av bidrag.