Främja vetenskaplig forskning

 

 • Främja vetenskaplig forskning

  Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning. Forskningen kan bestå i såväl grundforskning som mer specialiserad forskning. Bidrag kan ges till enskild forskare, forskargrupper, institutioner eller organisationer.

  Enligt stiftarens förordnande ska bidrag ges främst till områdena teknik och medicin. För att forskningen ska anses allmännyttig ska den redovisas öppet för alla. 

   

  Perskarmen

  Perskarmen

  Vem kan ansöka om bidrag?

  Enskilda personer, forskargrupper, institutioner eller organisationer som bedriver vetenskaplig forskning inom områdena medicin eller teknik kan ansöka om bidrag.

  Förutsättningarna för bidrag är att forskningen har anknytning till universitet, högskola eller motsvarande institutioner.  Forskningen ska redovisas öppet för alla.

  Upplysningsvis kan nämnas att bidrag inte ges till forskning under grundutbildning, utan det måste avse forskning efter akademisk examen på masternivå.

   

  Hur ansöker man?

  Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska lämnas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan göras direkt online, eller så kan ansökningsblanketten skrivas ut och postas som brev tillsammans med eventuella bilagor.

  Observera att ansökan måste göras i god tid innan den aktuella aktiviteten eller arrangemanget ska genomföras. Styrelsen beslutar om bidrag vid fyra tillfällen om året och bidrag ges inte till aktiviteter eller arrangemang som genomförts.

  Perskarmen

  Hur behandlas ansökan?

  När din ansökan kommit in till stiftelsen kontrollerar vi att den faller inom ändamålet. Därefter registreras den. Om din ansökan inte faller inom ändamålet raderar vi den eller returnerar den till dig.

  Därefter påbörjar vi en beredning. I detta skede kan vi komma att begära in kompletterande handlingar och/eller upplysningar.

  Efter beredningen behandlas din ansökan av Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten. Arbetsgruppen tillstyrker eller avstyrker din ansökan och överlämnar ärendet till styrelsen.

  Styrelsen fattar beslut i denna typ av ärenden fyra gånger per år. Om din ansökan beviljas underrättas du om detta och kort därefter betalas bidraget ut. Om din ansökan avslås underrättas du om det och dina ansökningshandlingar raderas eller returneras. 

  Om du erhållit bidrag ska du inom 12 månader lämna en redogörelse för hur de beviljade medlen har använts. Om någon redogörelse inte lämnas kan du bli tvungen att betala tillbaka beloppet.