GDPR-information

 • GDPR-information

  Information om behandling av personuppgifter

   

  Inledning
  Detta dokument innehåller information som ska tillhandahållas enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”, ofta kallad GDPR). Informationen avser Per Skårmans stiftelses behandling av dina personuppgifter med hänsyn till din personliga integritet.

  Per Skårmans stiftelse, org nr 802410-1514, (”PSS”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig. Agneta Lundgren är stiftelsens dataskyddsombud.

   

  Vilka personuppgifter samlar vi in
  Inom PSS fullföljdsverksamhet tar vi emot sådana personuppgifter som uppges av dig som sökande (eller som representant för sökanden) till PSS bidrag och stipendier. Kategorier av personuppgifter som förekommer i ansökningar är namn, personnummer, namnet på den förening/den organisation du representerar, adress, e-postadress, telefonnummer, inkomst-och förmögenhetsuppgifter, bankkonto, uppgifter om ekonomiska förhandlingar samt andra personuppgifter som du kan komma att ange i din ansökan.

  När du ansöker om stipendium eller bidrag så är det nödvändigt att du lämnar ett tillräckligt underlag för att PSS ska kunna ta ställning till om din ansökan faller inom PSS ändamål samt för att PSS ska kunna bedöma huruvida din ansökan kan bifallas eller inte. I din ansökan kan en del personuppgifter därför behöva lämnas, och följderna av att du inte lämnar relevanta uppgifter kan vara att din ansökan inte kan komma att behandlas eller att den avslås.

  I fråga om PSS ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande, samarbetar PSS med Föreningen FVO i fråga om hanteringen av ansökningar, beredningen av ärenden samt för verkställighet av betalningar vid beviljade bidrag. Av detta skäl kan Föreningen FVO ha samlat in personuppgifterna enligt ovan från dig och även inhämtat dina personuppgifter såsom inkomst- och förmögenhetsuppgifter från allmänt tillgängliga källor och därefter tillhandahållit dessa till PSS inför vår prövning av din ansökan.

   

  För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter
  PSS behandlar dina personuppgifter för att utreda din ansökan och pröva huruvida din ansökan om bidrag/stipendium kan bifallas. Om PSS kommer fram till att din ansökan kan beviljas, behandlar vi även dina personuppgifter för att verkställa utbetalningen av ersättningen till dig och för att följa upp att medlen har används av dig enligt PSS ändamål. I de fall du enbart agerar som representant för sökanden, används dina personuppgifter för att hantera kommunikationen mellan PSS, våra representanter och dig som representant för sökanden.

   

  Information som vi delar
  I fråga om PSS ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande, samarbetar PSS med Föreningen FVO i fråga om hanteringen av ansökningar, beredningen av ärenden samt för verkställighet av betalningar vid beviljade bidrag. Av detta skäl, kan Föreningen FVO komma att ta emot samtliga de personuppgifter som du anger i ansökan för detta ändamål.

  Andra som kan komma att ta del av dina personuppgifter är banker vid utbetalningen av tilldelat stipendium/bidrag samt externa konsulter (personuppgiftsbiträden) som PSS samarbetar med i fråga om den administrativa hanteringen av ansökningar.

   

  Vilken rättslig grund har vi för behandling av dina personuppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandlingen är PSS berättigade intresse (intresseavvägning), enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 (f). PSS berättigade intresse är att PSS behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att PSS ska kunna hantera ansökan om bidrag/stipendium.

   

  Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter gallras/raderas enligt följande:

  • Om ansökan inte faller inom något av PSS ändamål så sparas inte din ansökan/dina personuppgifter, utan gallras/raderas så snart detta har konstaterats.
  • Om din ansökan avslås efter prövning av PSS, så sparas inte ansökan/dina personuppgifter, utan dina personuppgifter gallras/raderas då.
  • Om ansökan beviljas, gallras ansökan/dina personuppgifter för verkställighet och uppföljning efter en period om ett år efter godkänd uppföljning. Bokföringsmaterial gallras efter sju år.
  • När du upphör att vara representant/kontaktperson för förening/organisation och denna information kommit PSS tillhanda, då gallras/raderas dina personuppgifter.
  • När PSS samarbete med aktuell förening/organisation som du representerar upphör, då gallras/raderas dina personuppgifter.

   

  Dina övriga rättigheter
  I enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Mer information om hur det går till finner du på www.imy.se.

  Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

  För mer information om hur du går tillväga, kontakta dataskyddsombudet.

   

  Kontaktuppgifter
  Per Skårmans Stiftelse
  Att: Bo Hjalmarsson
  Box 10068
  100 55 STOCKHOLM

  e-post: kontakt@perskarmansstiftelse.se

  Tel: 0709 252575

  Dataskyddsombud: Agneta Lundgren, adress som ovan, tel. 070 774 29 53