Understöd för att bereda undervisning eller utbildning

 • Understöd för att bereda undervisning eller utbildning

  Stiftelsen delar ut bidrag för att stödja beredande av undervisning och utbildning. Detta innebär att bidrag kan lämnas till någon som tillhandahåller undervisning eller utbildning men också till en person som vill fortbilda sig.

  Enligt stiftarens förordnande ska bidrag i första hand lämnas till ungdomslärare och idrottslärare. Bidrag kan också lämnas till idrottsledare.  Studierna kan bedrivas i Sverige eller utomlands. Bidrag betalas ut endast till framtida studier. 

  Stiftelsen har även inrättat ett särskilt stipendium för ungdoms- eller paraidrottsledare, se Ungdoms- eller paraidrottsledarstipendiet.

  Perskarmen

  Perskarmen

  Vem kan ansöka om bidrag?

  Den som är ungdomslärare, idrottslärare eller idrottsledare och som vill förkovra sig eller utveckla en verksamhet som kommer främst ungdomar till del kan ansöka om bidrag.

  Även ideella föreningar som tillhandahåller utbildning till dessa kategorier kan ansöka om bidrag.

  Hur ansöker man?

  Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska lämnas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan göras direkt online, eller så kan ansökningsblanketten skrivas ut och postas som brev tillsammans med eventuella bilagor.

  Observera att ansökan måste göras i god tid innan den aktuella aktiviteten eller arrangemanget ska genomföras. Styrelsen beslutar om bidrag vid fyra tillfällen om året och bidrag ges inte till aktiviteter eller arrangemang som genomförts.

  Perskarmen

  Hur behandlas ansökan?

  När din ansökan kommit in till stiftelsen kontrollerar vi att den faller inom ändamålet. Därefter registreras den. Om din ansökan inte faller inom ändamålet raderar vi den eller returnerar den till dig.

  Därefter påbörjar vi en beredning. I detta skede kan vi komma att begära in kompletterande handlingar och/eller upplysningar.

  Efter beredningen behandlas din ansökan av Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten. Arbetsgruppen tillstyrker eller avstyrker din ansökan och överlämnar ärendet till styrelsen.

  Styrelsen fattar beslut i denna typ av ärenden fyra gånger per år. Om din ansökan beviljas underrättas du om detta och kort därefter betalas bidraget ut. Om din ansökan avslås underrättas du om det och dina ansökningshandlingar raderas eller returneras. 

  Om du erhållit bidrag ska du inom 12 månader lämna en redogörelse för hur de beviljade medlen har använts. Om någon redogörelse inte lämnas kan du bli tvungen att betala tillbaka beloppet.