Hjälpverksamhet bland behövande hiii

 • Hjälpverksamhet bland behövande

   

  Stiftelsen utövar hjälpverksamhet bland behövande. Bidrag kan lämnas både till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet och direkt till enskilda individer.

  Organisationer som arbetar med hemlösa, missbrukare, flyktingar, funktionshindrade, kroniskt sjuka eller andra utsatta grupper kan vara berättigade till bidrag.

  Enskilda kan få bidrag i en ekonomiskt trängd situation. Som exempel kan nämnas bidrag till ett par nya glasögon, tandvård eller tillfälligt bidrag till någon löpande utgift.

  Stiftelsen gör en bedömning av den sökandes ekonomiska situation.

  Föreningen FVO biträder stiftelsen vid beredning av ansökningar från enskilda inom detta ändamål.

   

   

   

   

  Vem kan ansöka om bidrag?

  Ekonomiskt behövande privatpersoner kan ansöka om bidrag, se vidare på Föreningen FVO:s hemsida.

  Även organisationer som arbetar med utsatta grupper kan vara berättigade till bidrag.

   

   

   

   

  Hur ansöker man?

  Enskilda personer

  Enskilda personer ansöker direkt till Föreningen FVO och på föreningens ansökningsblankett.

   

  Organisationer

  Organisationer ansöker på stiftelsens ansökningsblankett enligt nedan. Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska lämnas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan göras direkt online, eller så kan ansökningsblanketten skrivas ut och postas som brev tillsammans med eventuella bilagor.

   

   

  Hur behandlas ansökan?

  På FVO:s hemsida finns information om behandling av ansökningar som görs dit.  

  Organisationers ansökningar som görs direkt till stiftelsen behandlas enligt följande:

  När en ansökan kommit in till stiftelsen kontrollerar vi om den faller inom ändamålet. Därefter registreras den. Om ansökan inte faller inom området raderar vi eller returnerar den. 

  Därefter påbörjar vi en beredning. I detta skede kan vi komma att begära in kompletterande handlingar och/eller upplysningar.

  Efter beredningen behandlas ansökan av Arbetsgruppen för Fullföljdsverksamheten. Arbetsgruppen tillstyrker eller avstyrker ansökan och överlämnar ärendet till styrelsen.

  Styrelsen fattar beslut i denna typ av ärenden fyra gånger per år. Om ansökan beviljas underrättas sökanden om detta och kort därefter betalas bidraget ut. Om ansökan avslås skickas en underrättelse om det och ansökningshandlingarna raderas eller returneras.

  Den som erhållit bidrag ska inom 12 månader lämna en redogörelse för hur de beviljade medlen har använts. Om någon redogörelse inte lämnas kan bidragsbeloppet komma att återkrävas.